SAMORZĄD 6.0.

 • Innowacyjne strategie zarządzania samorządem lokalnym
 • Rozwój lokalny a strategiczne zarządzanie rozwojem gminy na bazie dziedzictwa kulturowego
 • Gmina w procesie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju
 • Wpływ polityki państwa na rozwój lokalny
 • Determinanty wydatków inwestycyjnych samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie działalnością operacyjną i inwestycyjną samorządów terytorialnych w Polsce
 • Dostępność komunikacyjna ośrodków władzy samorządowej
 • Rynek usług informatycznych w obsłudze jednostek samorządowych
 • Współpraca gminy z otoczeniem gospodarczym, nauką,
 • Udział JST w samorządowej współpracy międzynarodowej
 • Wspólnotowy wymiar samorządu terytorialnego–rzeczywistość a oczekiwania

NOWOCZESNE FINANSE

 • Instrumenty utrzymania stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego
 • Regulacja prawa finansowego w odniesieniu do indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Znaczenie wpływów z opłat lokalnych w finansowaniu gmin
 • Stabilność finansów publicznych w Polsce i UE
 • Rola finansów lokalnych w przezwyciężaniu nierówności społeczno-ekonomicznych

USŁUGI GOSPODARCZE

 • Rozwój społeczno-gospodarczy gminy a aktywność społeczności lokalnych
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę
 • Czy gmina może być przedsiębiorcą
 • Działalność gospodarcza JST
 • Ocena dostępności usług medycznych w JST
 • Realizacja zadań publicznych JST w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

ROZWÓJ SPOŁECZNY

 • Gminne systemy infrastruktury społecznej
 • Rola infrastruktury społecznej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
 • Innowacje społeczne w JST
 • Zróżnicowanie rozwoju społecznego gmin /na wybranych przykładach/
 • Znaczenie kapitału społecznego w zrównoważonym rozwoju gminy
 • Przestrzeń do rozwoju edukacji i przedsiębiorczości społecznej opartej na lokalnych zasobach
 • Partycypacja społeczna w rozwoju lokalnym
Facebook
YouTube